...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމާދުގެ
ނ.
ނަމާދުކުރާން އަޅާފައިހުންނަ މިސްކިތްނޫން ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުކުރުނަމާދު . ނަމާދެގެ . ރަވާތީބުސުންނަތް . ބަންގި . ބަންގިގޮވުން . އިސާނަމާދު . ވިތުރިކުރުން . މެންދުރަށްގޮވުން . މެދުއައްތަޙިއްޔާތު . ފަހުއައްތަޙިއްޔާތު . ފަހުތިބީން . ފަސްވަގުތު . ދެބަންގިދޭތެރެ . ދޮރުމޮހި . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްނަމާދު . ތަކުބީރުދިއުން . ތަކުބީރުތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ