...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން
މ.
އެތައްގެއަކަށް ސަލާންޖަހާން ނަދުރުބުނެގެން ކޮންމެގެއެއްގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރައިފައި "އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ނަދުރަކަށް" މިހެންބުނުން.
މިގޮތަށް ސަލާންޖަހާއިރު ގެއަކުން އެއްޗެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އަދި އެއްޗެއް ދިނަސް އެއެއްޗެއްގައެއް ނުހިފާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދުރަށްސަލާންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ