...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގޫ
ނ.
(1) ބައެއް ޙައިވާނުގެ ފަހަތުކޮޅުގައި މައިކައްޓާ އެކުވެގެން، ޅިނދު މަތިން ފަޅައިގެން ނިކުމެފައި އޮންނަ ގުނަވަން.
(2) ވިލާގަނޑުން ފައިބާފައި ހުންނަ ގަދަވައިރޯޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިވާލި . ހިމަނަގޫމަޑި . ހުނގުމަސް . ހުވަންރޯޅި . ހުވަންވައި . ހުޑޫ . ހެވަނަ . ހެވަނެ . ހެވަންރޯޅި . ނަގިލެ . ނަގިލެބަޅާ . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނަގުލުރޯޅި . ނަގުލް . ނަގޫހުދުމަޑި . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނަގޫކެނޑި . ނަގޫއެނބުރުން . ނަގޫމަޑި . ނަގޫފޭބުން . ނިގޫ . ނިގޫފަތް . ނިޔަރަކަޅޯއް . ނޫކަށިމަސް . ނޫކާޅު . ރަތްބުރެކި . ރާމާމަކުނު . ރޯނުބޮނޑިފާނަ . ރޯޅިފޭބުން . ބަޅަވަތި . ބަޅުއެނބުރުން . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބަދެޅި . ބަޑިއެޅުން . ބިސްމަސް . ބުރެކި . ބުޅާނަގޫ . ބެރެބެދިމަޑި . ބޮނޑު . ބޮއްކަނދި . ބޮއްފަނި . ބޮޑައި . ބޯހުރިމަޑި . ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހާފައި ދިއުން . ކަނޑުކާޅު . ކަޅަންމަސް . ކަޅުއޮށް . ކައްޓަލަ މުގުރާން . ކިނބޫ . ކުއްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ