...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސީބު
ނއ.
މިންވަރުފުޅުން މެދުވެރިވާ ރަނގަޅުގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސީބުހެޔޮވުން . ނަސީބުވެރިން . ނަސީބުދެރަކަން . ނަސްރުފުޅި . ރާހިބެލުން . ބަދު . ބަދުނަސީބު . ބާއްޖަ . ބާއްޖަވެރި . ބާއްޖަވެރިކަން . ބާއްޖަވެރިވުން . ބޮލާއެޅުން . ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން . ކުރި ބިމުޖެހުން . އަރާބާރު . އަބާއްޖަ . އާބާއްޖަ . ފައިބާބާރު . ދުވަސްއައުން . ތަރިއޮއްސުން . ގައިރޯދި . ގުރުއަތު . ސުންޕާ . ސުންޕާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ