...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސްލީއިމްތިޔާޒު
ނ.
(1) ޢާއިލާއަށް ބަހައްޓާ ޚާއްޞަގޮތް.
(2) ނަސްލު މަތިވެރިކުރާ ކުރުން.
(3) ދަރިކޮޅަށް މޮޅުގޮތް ހޯދައިދޭ ހޯދައިދިނުން.
(4) މަޖާޒު:
އެންމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤުތަކެއް ވަކިބަޔަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ