...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަޖިސް
ނ.
(1) ކުޑަކަމު ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި.
(2) ގައިގާ ނުވަތަ ފޭރާމުގާ އެހުއްޓައި ނަމާދު ހެއުނުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
މިބަސް ނަންއިތުރެއްގެ ގޮތުންވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިސާލު:
ނަޖިސްތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖިވެރިކަން . ހީސް . ހީސްލުން . ނަރުދަމާ . ނަޖިސް . ނަޖިސްވުން . ރަނޑަގުއި . ރަންދަވާދު . ރަބަރު . ބަނޑުހިކުން . ބޮޑުހާޖިވެރިކަން . ކުނިފޭބުން . އައްޗި . އިތާ . މުޑުދާރުކުރުން . މޮހަޅަލުން . ފިނދު . ފުރަގަސްފަރާތުދޮރު . ފުރަގަސްފަރާތްފޭބުން . ފޫގޮޅި . ފޫގޮޅިޖެހުން . ދޮރު . ތަފާ . ތާހިރުކުރުން . ތާހިރުވުން . ގުއި . ގުއްޕާނިއާ . ގޫރިއްޕުން . ގޫފާލާ . ސީ . ސުއްދާނު . ސުއްދާނުހިފުން . ސުއްދާނުބެލުން . ޕުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ