...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާށިލުން
މ.
(1) އޮއްޓަރު ފަދަތަކެތީގެ ބޭރުގައި އޮންނަ ޅަތޮށި ހަރުވުން.
(2) ފާރުގަނޑުގެ ވަށައިކައިރި ބޭރުން އަސަރު ނުކުރާހައި ހަރުވުން.
(3) ފޭރާއި އަދިވެސް ބައެއް މޭވާ ގަހުގައި ހުންނައިރު ވާލާއި މީދަލުން ރައްކައުތެރި ކުރުމަށްޓަކައި މޭވާގެ ބޭރުން ދެނާށި ލައިމޭވާ ފޮރުވުން.
(4) މަޖާޒު:
މީހަކު އެއްކަމެއްކުރާތާ ގިނަދުވަސް ވެގެން އެކަމަކަށް ހޭނުން.
(5) މިންވަރަށް ވުރެން ހަރުމީހަކަށް ހެދިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ