...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރެހި
ނ.
(ޏ) ފުއްޓަރު ރަށްރަށުގައި އެއްގަމުން ފެށިގެން ކަނޑުތޮށީން ނުކުމެވޭންދެން އޮޅަށްވުރެ ހިމަކޮށް ހެދިފައި ހުންނަ ރޮނގު ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ