...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިކަމެތި
ނއ.
(1) ހާލުދަތި.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ޟަޢީފު.
(3) ބަލިކަށި.
(4) ފަޤީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިހުލިސާ . ނަރިފައިވުން . ނަކަރިކަބަ . ބަލިކަށި . ބަލިކަށިކަން . ބަލިކަށިވުން . ބިކަ . ބޯސަޑީ . ކަމީނާ . ކަމީނާކަން . ކަމީނާވުން . ކަދަޅާ . ކުޑައިމީސް . އަޅު . އަދުނާ . އާދޭސް . އިހާދަށުވިގުރު . ވަރުދެރަކަން . ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީދާންޏެވެ . ވައްވައްޖެހުން . މިސްކީނު . މިސްކީނުން . މިސްކީނުކަން . ފައިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތުން . ފަޤީރުކަން . ފިޔަފާޅިގަނޑު . ދަށްކަން . ދަށްކުރުން . ދަށްވެގަތުން . ދެރަ . ދެރަނިކަމެތިން . ދެރަކަން . ދެރަކުރުން . ދެރަވުން . ތާހިލުން . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ލަފަސަކެނޑުން . ލަފަސަވުން . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ . ސަރޯފަރޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ