...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއުމޯނިއާ
ނ.
ފުއްޕާމޭ ދުޅަވާ ބައްޔެއް.
މިބަލީގައި ފުއްޕާމޭގެ އެތެރޭގައި ޖަރާސީމުގެ ސަބަބުން ދޮސްހެދި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބެއެވެ.
މޭގައި ރިހުމާ ކެއްސުންވެސް އެއީ މިބަލީގެ ޢަލާމާތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ