...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއޯން
ނ.
ކުލައެއް ވަހެއް ނުހުންނަ ގޭހެއް.
މިއީ ވައިގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކުން ހިމެނޭ މާއްދާއެކެވެ.
ބައެއް ކަހަލަ އިލެކްޓްރިކް ދިއްލުންތަކުގައި ހޮޅިބުރިއަށް އަޅާ ގޭހުގައި މިބައި ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ