...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިގޫ
ނ.
(1) ނަގޫ.
(2) ގަދަވައިރޯޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަރޮނގުހިކާ . ހައްވާމަހަ . ހުއިފަތުމަސް . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮން ބޮއް . ނަރުކަންނެލި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާރިގުފާނަ . ނިލަމެހި . ނިގޫހުދުކާޅު . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިގޫދިގުހިކާ . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ރަންފާނަ . ރަތަކަޅޯއް . ރަތްކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްތިކިފާނަ . ރަތްގަޅިފާނަ . ރަސްކޮކާމަސް . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ބަނގަލާހަނދި . ބަންގަލާހަނދި . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބާފޮތިފާނަ . ބުރެކިފާނަ . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ބޮނޑޮބޮލް . ބޮންޑާފާނަ . ކަށިގޮނު . ކަނޑި މިޔަރު . ކަނޑުހާ . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނޑުގުރުވަ . ކަންނެލި . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަމަސް . ކަޅުރޮނޑު . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކަޅުފާނަ . ކަޅުފޫރޮނޑު . ކައްޓަފުޅި . ކަލަރުބިބީ . ކަސްފާނަ . ކުލަކޮކާމަސް . ކޮކާބިބީ . ކޯބިޔަ . އަންމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ