...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިސްބަތް
ނ.
(1) މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ނުވަތަ ފަރާތަކާ ގުޅުވާ ގުޅުވުން.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ނުވަތަ ފަރާތަކާ ހިމަނާ ހިމެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޯބެރުން . ހައިސިއްޔަތު . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަލަނިކަން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންދީން . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުސްގަޔާ . ނަސަބު . ނިސްބަތްވުން . ނޫބީ . ނޫބީބަބުރު . ރަށްފުށު . ރަތްލާޖެހި . ރަސް . ރަޖަބޫތުން . ރިވާކުރުން . ރިޔާސީ . ރޫޙީ . ބަހުގެ އަހުލުވެރިން . ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން . ބައްލަވައިވޮޑިގަތުން . ބާހިށުވުން . ބާކަން . ބާވައިގަތުން . ބިއްތެރި . ބުރަކިރަނިން . ބުއްދާ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ބޭން . ޅޭ . ކަށިނުޖެހޭ ދޮން ލުނބޮއެއްހެން . ކަންބަހަ . ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ . ކަރަދުބަރަދު . ކަލަރުބިބީ . ކިބަ . ކީރިތިވަންތަ . ކުރެޔާ . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކޮޓެންގް . އަނދުންވަރުނަ . އަނގަދޮށި . އަންހެންދުޅާ . އަރަހުށި . އަރުއްވައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ