...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިޔާ
ނ.
(1) ޢަދުލު އިންޞާފު.
(2) ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް.
(3) ނިމޭނިމުން.
(4) މިންވަރުފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާހުނިވުން . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަކުރުން . ހާނީއްކަވުން . ހުކުން . ހުކުންކުރުން . ނަދެރާނޑާ . ނިއާމަ . ނިމޯނިޔާ . ނިޔައު . ނިޔައުވުން . ނިޔާމަ . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ބޮޑުރޯގާ . ކަޑަ . ކަޑަކަން . ކަޑަވުން . ކާޅު . ކާޅުކަން . ކާޅުވުން . އަހުވަ . އަހުވަދެއްކުން . އަނިޔާ . އަނިޔާވެރި . އަނިޔާވެރިކަން . އަނިޔާވެރިވުން . އަނިޔާވެރިޔާ . އައްސުން . އަވަސްނިޔާ . އިންސާފުކުރުން . ވަޅިއެޅުން . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . މަރުގެ އަދަބު . މަތިންތިރިޔަށް ކިޔެވުން . މަޖުލިސުއްތަޝްރީފާތު . މާތްބަސް . މީދަލަކަށް ދުވަހެއް އައްޔާ ހިކަންޖަކަށް ވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. . މުނިޔާ . މުރުއްވަތްތެރި . މުރުއްވަތްތެރިކަން . މުރުއްވަތްތެރިޔާ . މުބާރިކުބާދީ . މުލައްދަނޑީގެބާރު . މުގު . މޫރިތި . މޫރިތިކަން . މޫރިތިވުން . މޭފާރު . ފަހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ