...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުނިޔަތް
ނ.
(1) ހަސަދަ.
(2) ހިތުގައިހިނގާ ނުރުހުން.
(3) އަނެކާއަށް ދެރައެއް ދިނުމަށް ގަސްދުކުރާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ގަރުބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ