...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުން
އ.
(1) ނޫނޭ.
(2) ނޫންތަ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާ . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަނާފާޅަ . ހަނުލުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިމޮޔަ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަރާންކުރުން . ހަރީރާ . ހަރުބޭސް . ހަރުމަލް . ހަރުލައިހުރުން . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަކިބަނުން . ހަކުންފަލި . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުފަނި . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްދެވި . ހައްޔަރުގައި އިނުން . ހައްޕުކިއުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވާދު . ހަވާސް . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމަނުވުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަމައެކަނި . ހަމަޖެހުން . ހަފުސްކުރުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަދިޔާބަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ