...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުރަ
ނ.
(1) ހުދުއިސްތަށި.
(2) (އ) ހޯގުޅާ ފުއްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނެގުން . ހީނާ . ހީލި . ހެއިބެލުން . ހެޔޮނުބައި . ހޭބެލުން . ހޭއެރުވުން . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނާމާން . ނާމާންކަން . ނާމާންވުން . ނާސިބަލި . ނީރު . ނުރަބޮޅު . ނުރައްކާ . ނޫރަންމައު . ނެރަ . ރަހައެނގުން . ރަށްތަޅުލުން . ރައްކައުތެރި . ރައްކައުތެރިކަން . ރައްކައުތެރިވުން . ރަތްފުސް . ރީނދޫހުން . ރެފިއުޖީން . ރޯދަރުގައިއަލިފާންހިފުން . ބަހުރުލޮނު . ބަނޑުވޭން . ބަލިމަޑުކަން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިރު . ބިރުބޮޑުވުން . ބިރުވެރި . ބިރުވެރިކަން . ބިރުވެރިއަޑު . ބިރުވެރިވުން . ބީރައްޓެހިން . ބީރައްޓެހި . ބީރައްޓެހިކަން . ބީރައްޓެހިވުން . ޅަކަން . ޅައެއްޗެއްއެޅުން . ކަށިހަފައިކެއުން . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރުފޮޅު . ކަޅުވެން . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކަސްބީބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ