...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުރަނގަޅު
ނއ.
(1) ރަނގަޅުނޫން.
(2) ކަމުނުދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮނުބައި . ޅަކަން . ކަށިހަފައިކެއުން . ކެހުންފިލުން . ވިއާނުދާ . މައްސަލަ . ފޮށުން . ތަންދޮރު . ތަންދޮރުނޭނގުން . ގޯސް . ގޯސްހެދުން . ގޯސްކަން . ގޯސްވުން . ޒާތީގޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ