...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުރައްކާ
ނުރައްކައު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިބެލުން . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނާމާން . ނާސިބަލި . ނީރު . ރަށްތަޅުލުން . ރަތްފުސް . ރީނދޫހުން . ރޯދަރުގައިއަލިފާންހިފުން . ބަނޑުވޭން . ބަލިމަޑުކަން . ބިރުވެރި . ބިރުވެރިކަން . ބިރުވެރިއަޑު . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރުފޮޅު . ކަޅުވެން . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކަސްބީބަލި . ކާލިގަނޑުމިޔަރު . ކޮށީހުން . ކޮރެފާނު . އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުންނުވެވޭނެއެވެ. . އެއްފަރާތަށްލުން . ވަޅުގަނޑަކަށްވެއްޓުން . ވަޙްޝީސޫފި . ވެއްޖިއްޔާރަނާހަމަ ނުވެއްޖެއްޔާ މަރާހަމަ . މަރުންމިންޖުވުން . މަރުފުށުންކަމެއްވުން . ފައިފަލަބަލި . ފީވަލުރޮނޑު . ފެމުނު . ދުވަނި . ތާނިޔާ . ތޫފާން . ތޮރޮޕިޓޯ . ލައިފުޖެކެޓު . ސީރިއަސް . ސީރިޔަސްވުން . ޖުޒާމުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ