...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުރުހުން
މ.
(1) ރުހުމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ނުގަބޫލުވުން.
(3) ހިތްހަމަނުޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްބަރު . ހިތްބަރުކުރުން . ހޫނުކުރުން . ނަފުރަތު . ނަފުރަތުކުރުން . ނަފުރަތުވުން . ނުނިޔަތް . ނުނިޔަތްލުން . އިޢުތިރާޟު . ވައިކެނޑުން . ވައިގައިހިފުން . ފަކުރު . ދެކޮޅުހެދުން . ތުންފިއްތުން . ލޭހޫނުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ