...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުބައި
ނއ.
ނުބައިވުން ބަލާ! (1) މީރުނޫން.
(2) ރަނގަޅުނޫން.
(3) ހެޔޮކޮށް ނުހިތާ.
(4) ކުނިވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާމުޖާދާ . ހައިދާލިވަސް . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަވާނަފުސު . ހަލާކުކުރުން . ހަލާކުވުން . ހާލި . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިރުކޭތަލަ . ހިކަނދި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިވުން . ހިތުން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިތްނުބައިކުރުން . ހިތްބަރުކުރުން . ހިތްބަރުވުން . ހިތްކަޅު . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހުނގުގަސް . ހުތް . ހުތްވުން . ހުތްދިނުން . ހެއުނިބެއި . ހެޔޮ . ހެޔޮނުބައި . ހޮޑުލަވައިގަތުން . ހޮޑުލެވުން . ނަހައްދަވާއަޅުން . ނަނުބުރި . ނަނުފެން . ނިކަން . ނުބައި . ނުބައިއެއްޗެހި . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނުފުށުންޖެހުން . ނުފުށް . ނުލަފާ . ނުލަފާކަން . ނުލަފާވުން . ނެތިނިބައި . ނެތިނުބައިމޮށުން . ނެތިމޮށުން . ރަހަލިބުން . ރަށުބައި . ރަނގަޅު . ރަނގަޅުވުން . ރަނޑަގުއި . ރަންނަ . ރަސްކަނދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ