...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުބައިކަން
ނއނ.
(1) މީރުނޫންކަން.
(2) ރަނގަޅުނޫންކަން.
(3) ހެޔޮކޮށް ނުހިތާކަން.
(4) ކުނިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލި . ހެޔޮނުބައި . ނުލަފާކަން . ކަނިކަން . ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ . ކަރުކަން . ކުނިކަން . އިބިލީސް . އެޔޮއްފަދަ . ވަޢީދު . މަޔާއިނު . މިޔޮއްފަދަ . މުނާފިގުކަން . މޭހެޔޮކުރުން . މޭހެޔޮވުން . ފާޙިޝްކަންތައް . ފިތުނަވެރިކަން . ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ދޮން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާހެންނެވެ . ދަރިވަރުވުން . ދެދުނިޔޭން ގެއްލުން . ގޯސްހެދުން . ގޯސްކަން . ސައިތާނު . ސުބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ