...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކުޅެދުން
މ.
(1) ބުއްދީގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އުނިވެފައިވުން.
(2) ގުނަވަނަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކުން ދާއިމީ ގޮތުގައި ބަލިވުން.
މަޖާޒު:
(3) ކަމެއް ވެވޭނޭގޮތްނެތުން.
(4) ކަމެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުފޯރުން . އުޒުރުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ