...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކުޅެދުންތެރި
ނއ.
(1) ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ.
(2) ބުއްދީގެގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން އުނިވެފައިވާ.
(3) ކަމެއްގެ ލިޔާގަތާއި ގާބިލިއްޔަތުނެތް.
(4) ކަމެއް ވެވޭނެގޮތެއް ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ