...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކުތާ
ނ.
(1) ބައެއް އަކުރުގައި ހުންނަ ތިކި.
(2) ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ވިސްނުމެއް ބަހައްޓާންވީ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިއަކުރު . ނުގުތާ . ބޮޑުޝީނު . އަރަބިތަމަޅަ . މެދު . ދެސްވަޅު . ތިކި . ތިކިޖެހުން . ގަހާވަޅު . ޕެރެގްރާފު . ޚުލާޞާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ