...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުވަ
ނއ.
ގުނުމުގެ ނުވަވަނަ ޢަދަދުގެ ނަން އިތުރު.
މިއަށް " ނަވަ" ވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދު . ހަނގުރާމަ . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާ . ހަނާއެޅުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންމުށި . ހަންޑި . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޖެހުން . ހަރާންކޯރު . ހަރު . ހަރުބަސް . ހަރުބީ . ހަރުކުރުން . ހަރުފަތް . ހަޅިބައިން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭލުން . ހަކަތަ . ހަކުރާވަރު . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހައްމަތަކުރުން . ހައްދު . ހައްޔަރު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަވާލުވުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަވީރުކުރުން . ހަމަ . ހަމަނުވުން . ހަމައެކަނި . ހަމަލަ . ހަމަލަ ދިނުން . ހަމުތެރަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ