...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުވަތަ
އ.
(1) ނޫންނަމަ.
(2) އެހެންނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނގުރާމަ . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާ . ހަނާއެޅުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންމުށި . ހަންޑި . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޖެހުން . ހަރާންކޯރު . ހަރު . ހަރުބަސް . ހަރުބީ . ހަރުފަތް . ހަޅިބައިން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭލުން . ހަކަތަ . ހަކުރާވަރު . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހައްމަތަކުރުން . ހައްދު . ހައްޔަރު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަވާލުވުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަވީރުކުރުން . ހަމަ . ހަމަނުވުން . ހަމައެކަނި . ހަމަލަ . ހަމަލަ ދިނުން . ހަމުތެރަސް . ހަމްލު . ހަދިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ