...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުވާދުވަހުން ބޮޑުވެގެން އުޅުން
ޅބ.
މަޖާޒު:
ތިމާގެ އުމުރަށްވުރެ، ދޮށީމީހުންކޮށް އުޅޭކަންތައްކޮށް އެފަދަ މީހުން ބުނެއުޅޭ ބަސްބަސް ބުނެއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ