...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސް . ހާސްކަން . ހާސްވުން . ހިތްދަތި . ހިތްދަތިކަން . ހިތްދަތިކުރުން . ހިތްދަތިވުން . ނާޗާރު . ނީސްތާށްޓަށްއެރުން . ބޭގަރާރު . ބޭޤަރާރުކަން . ބޭޤަރާރުވުން . ބޮލަށްއުނދަގޫވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ