...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުތަނަވަސްކަން
ނއނ.
(1) ތަނަވަސްކަން ނެތްކަން.
(2) ހާސްވެފައިވާކަން.
(3) ފިކުރުބޮޑުވެފައިވާކަން.
(4) ތަންވަޅުދަތިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްކަން . ހިތްދަތިކަން . ބޭޤަރާރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ