...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުލަފާ
ނއ.
(1) އަޚުލާޤުނުބައި.
(2) ލަފާނޫން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާމުޖާދާ . ހެޔޮނުބައި . އިބިލީސް . އިފުރީތު . ވޮށިމަސްމިޔަރު . މަޖޫސީން . ފަސްމާރި . ފަސްމާވަގު . ފާސިގުކަން . ފާސިގުވުން . ފިރުޢައުނު . ފިތުނަ . ފުރޭތަ . ފުރޭތަހެދުން . ފެތުނުއޮޑީ ރިޔާ ދަށުވިޔަސް ކަނަކުއަތްދަށުނުވާށެވެ . ދަޅުފެޅުން . ދައްޖާލު . ލުއްޗާ . ގައްދާ . ގައްޑާމީ . ސައިތާނުހިފުން . ޑަކައިތު . ޖައްބާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ