...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުޖޫމީ ޢިލްމު
ނ.
ތަރިތަކާ ބެހޭ ޢިލްމު.
ތަރިތަކުގެ ނުވަތަ އުޑުގައިވާ އެހެނިހެން އެފަދަ އެއްޗެހީގެ މަންޒިލުތަކާއި އެއެއްޗެހީގެ އެރުމާއި އޮއްސުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާއަށާއި ބިމުގެ ތަފާތު ކަންތައްތަކަށް ފޯރާކަމަށް ބުނެވޭ ނުފޫޒު ދިރާސާ ކުރާ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ