...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫ
ނ.
(1) ކުލައެއްގެނަން، މިއީ ދުވާލު އުޑުމަތި ސާފުކޮށް އޮންނައިރު އުޑުމަތިން ފެންނަ ކުލައެކެވެ.
ނަންއިތުރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މިބަސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
މިސާލު:
ނޫތަށި.
ނޫފޮތި.
(2) ވިއްސާރަ ދުނީގައި ހުންނަ ހަތްކުލައިގެ ތެރެއިން ފެއްސާ ވައިލެޓާ ދެމެދުގާ ހުންނަ ކުލަ.
(3) (މަލިކު) ފެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށިގަނޑު . ހަންމުށި . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރުފަތް . ހަމައެކަނި . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތްހަކީމުން . ހަޑިމިލޭރު . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހިށެފެއި . ހިންކުޅޫ . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހިކަނދިފޭލި . ހިއްސާދާރު . ހިމޭނުން . ހިތިތެޔޮ . ހިތްބަރު . ހިލަ . ހިލަކަރުދާސް . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލޭމީހުން . ހިޔަނި . ހިޔަމަ . ހުނި . ހުނިގެނޑި ދީނި . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުރަސްއޮޅި . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްބު . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހުދުބިތް . ހުދުކާފޫރު . ހުދެންމަސްދަރި . ހުތުރު . ހުތުރުކަން . ހެމަވަތި . ހެދިގެންއުޅުން . ހޭހަން . ހޮނޑަލި . ހޮޅި . ހޮޅިކަރުދާސް . ހޮވާބައި . ހޮވުން . ނަ . ނަހަލާލު . ނަންރީތިމައު . ނަންރީތިމާ . ނަރުވާ ހަނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ