...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫހިލަފާޖާރު
ނ.
ހިލަ ބިންބިމުގެ އާނުފަށަލައިން ނެގޭ މަޑުނޫކުލައިގެ މަޑު މަޢުދަނެއް.
ހިލައަށްވުރެ މީގެކީލި ހިމުންވާނެއެވެ.
މިއީ ވިހައިގެ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ