...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫނު
ނ.
(1) ތާނައިގެ ތިންވަނަ އަކުރުގެ ނަން.
(2) ދެކޮޅުގައި މުލައްގަނޑު ޖަހައިފައި ހުންނަ ގިލަކިއްސަރު ތިލަކޮށް އޮންނަ ޖަހާދޯންޏެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވިޔަނި . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް . ބިލު . ބޮޑުންގެމަޖިލިސް . ކުށްވެރި . ކޮންޓްރެކްޓް . ކޮންޓްރެކްޓްކުރުން . މަޢުރިފާކުރުން . މަޢުރިފާވެރިކަން . މާރުޝައްލޯ . މޮޓަރުބޯޓު . ގެޒެޓު . ގެޒެޓުކުރުން . ޕާލަމެންޓު . ޤާނޫނީބާރު . ޤާނޫނީސަރުކާރު . ޤާނޫނުއަސާސީ . ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު . ޤުދުރަތީޤާނޫނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ