...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫން
އ.
(1) ނަފީކަން ގަދަކުރުމަށްބުނާ "ނޫނޭ" ގެ އަދަބުވެރިގޮތް.
(2) ނޫނޭ- މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(3) މެނުވީ.
(4) ފިޔަވައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށިގަނޑު . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރުފަތް . ހަމައެކަނި . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަޑިމިލޭރު . ހިށެފެއި . ހިންކުޅޫ . ހިކަނދިފޭލި . ހިއްސާދާރު . ހިތްބަރު . ހިލަ . ހިލަކަރުދާސް . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލޭމީހުން . ހިޔަނި . ހިޔަމަ . ހުނިގެނޑި ދީނި . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުރަސްއޮޅި . ހުކުރު ހިނގުން . ހުދުބިތް . ހުތުރު . ހުތުރުކަން . ހެދިގެންއުޅުން . ހޮޅި . ހޮވާބައި . ހޮވުން . ނަ . ނަހަލާލު . ނައްޕި . ނަމާދުގެ . ނަފީ . ނަފީކުރުން . ނަފީވުން . ނަޑަރު . ނަޙައްޤު . ނާމާން . ނާމާންބޭފުޅުން . ނާޖާއިޒު . ނާޖާއިޒުފައިދާ . ނިންދެވުން . ނިވައިރޯޅި . ނިވާކަން . ނުނި . ނުނެ . ނުން . ނުންފެހޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ