...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫސްކަރުދާސް
ނ.
(1) ފަރަންޖީ ކަރުދާސް.
(2) ނޫސް ޗާޕްކޮށްފައި ހުންނަ ކަރުދާސް.
(3) ނޫސް ޗާޕްކުރަން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަރުދާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ