...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެށުން
މ.
(1) ހަމައެއްގެ މަތިން ހެލިފެލިވެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރުން.
(2) ނ.
ރާގަކަށް ނުވަތަ ލަވައަކަށް ހަމަކޮށް ފައި ޖެހުމާއެކު ހަށިގަނޑަށް ގެންނަ ހެލިފެލިވުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސިހެދުން . ނާސިމުޖުރާ . ނާޗަރަންގީ . ނެއްޓުން . ނޮޓުން . ބަނޑިޔާނެށުން . ބޮލިމަލާފަތަށްނެށުން . ބޮލިމަލާފަތުނެށުން . ބޮޑުމާލިނެށުން . ކާސިމަޖާނެށުން . ކިޔާހާލަވަޔަކަށް ނެށުން . ކުރުދަނޑިޖެހުން . ވެދުމާދިއުން . މާލިނެށުން . މުޖުރާކުރުން . ފުނަނުޖަހާބެރަކަށް ނެށުން . ފޯމާލިނެށުން . ދިއޯގެކުޅި . ގަންޑަން . ގުނގުރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ