...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެރު
ނ.
ފަޅުތެރެއަށް ވަދެނުކުމެ ވުމަށްޓަކައި ތޮށިން ކަނޑައި ފުންކޮށްފައި ނުވަތަ ކެނޑިފައި ހުންނަ މަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުސްކުރުން . ހެނދު . ހޭނުން . ހޭރި . ހޭރިޖެހުން . ނަވަގެއްލުން . ނާރުޖެހުން . ނާޑަބަރޮވަލަ . ނިތްގަނޑުލުން . ނެރަށް އެރުން . ނެރަށްކިއުން . ނެރުނޮޅުން . ނެރުބައްތި . ނެރުއެތިގަނޑު . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ނެރުފާހަގަ . ނެރެލުން . ނޯށަށްއެރުވުން . ރާއެޅެ . ރުޅިއިސްކުރުން . ބަހެ . ބަންބުޑިޖެހުން . ބައިއެއްކުރުން . ބައްތި . ބިމުދާއްބަނެގުން . ބެރުޖެހުން . ބޭރަށްލުން . ބޭރުކުރުން . ބޭލިކޭން . ބޮޑުމާލި . ކަނދުރާ . ކަނޑިންމަ . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަނޑުފެނުއެޅުން . ކަރުކެހުން . ކަވާ . ކިނބިހިއެޅުން . ކިރުފެލުން . އަރާމަތީދަނޑި . އަދަބުދިނުން . އަޑުލެއްވުން . އަޑުގޮއްވުން . އިހޭނެރުން . އިހޭޖެހުން . އުވަގަނޑުހެދުން . އެއްޗަކަށްހެދުން . ވަޅިންޖެހުން . ވަޅޯއެޅުން . ވައިބޭރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ