...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެރުން
މ.
(1) އެތެރޭން އެއްޗެއް ބޭރުކުރުން.
(2) ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ލިޔެ ޗާޕްކޮށް އާންމު ކުރުން.
(3) އެންގުމެއް ނުވަތަ އިޢުލާނެއް އާއްމުކުރުން.
(4) ކުރެހުމެއް، ލިއުމެއް، ފޮޓޯއެއް ފަދަ އެއްޗެއް އާއްމުކުރުން.
(5) އާއްމުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުސްކުރުން . ހޭނުން . ނަވަގެއްލުން . ނާރުޖެހުން . ނިތްގަނޑުލުން . ނެރަށް އެރުން . ނެރެލުން . ނޯށަށްއެރުވުން . ރުޅިއިސްކުރުން . ބަންބުޑިޖެހުން . ބައިއެއްކުރުން . ބިމުދާއްބަނެގުން . ބެރުޖެހުން . ބޭރަށްލުން . ބޭރުކުރުން . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަނޑުފެނުއެޅުން . ކަރުކެހުން . ކަވާ . ކިނބިހިއެޅުން . ކިރުފެލުން . އަދަބުދިނުން . އަޑުލެއްވުން . އަޑުގޮއްވުން . އިހޭނެރުން . އިހޭޖެހުން . އުވަގަނޑުހެދުން . އެއްޗަކަށްހެދުން . ވަޅިންޖެހުން . ވައިބޭރުކުރުން . ވައްޖިދުވުން . މަނިބޭރުކުރުން . މަޖިލީހަށްނެރުން . މިޔުޒިކު ކުޅުން . ފުމުން . ފޫއަޅުވައިލުން . ފެންފެލުން . ދިޔަފެލުން . ދުއްވުން . ތާޅަފިލިފުމުން . ތެޔޮހޭނުން . ލޭނެގުން . ގަސްދޮށަށް ނެރުން . ގިނިދެމުން . ސިބިބިއެރުވުން . ޝާއިޢުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ