...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެތި
(ބދ) ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަޅޭފަޅޭލުން . ހައިނުކޮށް . ހައިދު . ހަވާސާވުން . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމަނޭވާ . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިން . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހިނދި . ހިންދިރުވުން . ހިރިކުއްޅަ . ހިއްޕީން . ހިމާރުކުލުނު . ހިތުންފިލުން . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްބިރު . ހިތްބިރުގަތުން . ހިތްޙަލާލު . ހިލޭސާބަހަށް . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހީ . ހީކުރުން . ހީވުން . ހުހި . ހުލި . ހުލިވުން . ހެއިނެތި . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ހޭއެރުވުން . ހޭވުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ހޯބޯ . ނަހަމައިން . ނަންފޮހެވުން . ނަރުނެތްފޯނު . ނަރުވާ ހަނދި . ނަގައިލުން . ނަގުލަށްގުއިފޭބުން . ނާޗާރު . ނިދިނޭވާ . ނިދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ