...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެތުން
މ.
(1) ހުރުމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ހުސްވެފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިލުއިވުން . ހަނދުމަނެތުން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަރުކަށިވުން . ހައިނުކުރުން . ހައިވާކަމެއްނެތުން . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހަމަހިމޭންވުން . ހަމަޖެހުން . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަސް . ހަސްނެތުން . ހަސްފަސްނެތުން . ހަޔާތްނެތުން . ހާވުން . ހާމަވުން . ހިނދި ދަހަނގު ވުން . ހިނދުން . ހިކިކުރޮޅިވުން . ހިތުން ތެދުކުރުން . ހިތުންފިލުން . ހިތެއްފިތެއްނެތުން . ހިތްފަހިވުން . ހިތްފަސޭހަވުން . ހިތްތިރިވުން . ހިތްގަދަވުން . ހިތްސާފުވުން . ހިލޭވުން . ހުއްސަރިބައިވުން . ހުވާސްނެތުން . ހުލިވުން . ހުސްހަށިބައިވުން . ހުސްވުން . ހެއިނެތުން . ހެއިކެނޑުން . ހެޔަށްގޮތްވުން . ހޭނެތުން . ހޭބޯނޭރުން . ނަންވެސްނެތުން . ނިވުން . ނުކުޅެދުން . ނުވާކަމެއްނެތުން . ނުފޯރުން . ނުތަނަވަސްވުން . ނުތަންވަޅުވުން . ނެތިދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ