...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެތްވަރުދެއްކުން
އ.
(1) ނެތް ހިތްވަރު ދެއްކުން.
(2) ކަމެއް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއް، ފެންވަރެއް ނެތް މީހަކު އެކަން އޭނާއަށް ކުރެވިދާނެކަމަށް ހެދިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ