...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭވާކޮޅަށްދިއުން
މ.
(1) ނޭވާނުލާ ހުރެވޭ އެންމެ ގިނައިރުވުން.
(2) ނޭވާ ހުސްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރަމުންގޮސް އެކަމެއް ވެވޭންހުރި ހުރިހައިގޮތް ހުސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ