...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރ
އ.
ތާނައިގެ ހަތަރުވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރުވެތުން . ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަގެހުން . ހަށި . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ