...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހަ
ނ.
(1) ދުލުގައި ހުންނަ ގްލޭންޑްތަކުގެ އެހީގައި އެއްޗަކީ، ކުޅިއެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ފޮނި އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ލޮނު އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ހުތް އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ހިތި އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ރަހައެއްލާ އެއްޗެއްކަން އެނގުމުގެ ޙިއްޞު ނުވަތަ ބާރު.
(2) އެމީހެއްގައި ހުންނަ ވަކި އެއްޗަކަށް ގަބޫލުވާ ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅާ ސިފަ.
(3) ދިރޭރަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަބަރު . ހައްބުރު . ހަވާސް . ހަމަފޮނު . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކިހުތް . ހިތި . ހިތިރަހަ . ހިތިރަހަދިނުން . ހިތިރަހަލުން . ހިތިކަން . ހިތިވުން . ހިތިފިލުން . ހިތިފިލުވުން . ހިތިދަނޑި . ހިތިތޮރާ . ހިތިގަސް . ހީރާންސި . ހީރާސި . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުރަސް . ހުރަސްރެހަ . ހުރަސްބިހި . ހުރަސްކުނާ . ހުރަސްކުރުން . ހުރަސްވަދު . ހުރަސްދުޅަ . ހުޅައްފަނި . ހުއިސުން . ހުއްޓި . ހުދުރޮނޑު . ހުދުއިށިމިޔަރަ . ހުދެއޮނޓާމޭރެ . ހުތެއަނބުލު . ހުތް . ހުތްރަހަ . ހުތްބަރަބަރަ . ހުތްކަން . ހުތްފޮނި . ހޫލަ . ހެދިކައިރު . ހެލެނބެލި . ހޭރޭމިޔަރު . ހޮނޑަލިކަނދު . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޯދަރު . ހޯދީނެރުން . ނައިބޮލިކަރު . ނަވަގުރަހާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ