...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހަކުރުން
މ.
ރަހަފަތިގަނޑުން ނުވަތަ ފެންހޮޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަން ހަމަކުރުން ނުވަތަ ތެދުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ