...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހެއްދެވުން
މ.
ފަސްއޮށް ކުޅޭއިރު ކުރެވޭކަމެއް.
އެއީ ހުސްފުށަތުންލާއިރު އޮށްބައި އެކުގައި އަތުގެ ނުފުށަށް އަރައްޖެނަމަ، އޮށެއް ވައްޓާނުލައި، މައްޗަށް އެއްލައި އެކުގައި ހިފުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ