...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށް
ނ.
(1) ޖަޒީރާ.
(2) މީހުން އާބާދުވެ ދިރިއުޅޭ ހިސާބު ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގުންފަރާ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނި . ހަނިހަނި . ހަނިވުން . ހަނުކަކުނި . ހަންފީމިޔަރު . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިވޮށް . ހަރަހެރި . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކޮށް . ހަރުވަރު . ހަރުވުން . ހަރުފަ . ހަރުފަތުކޭން . ހަބަ . ހަކަ . ހަކަތަ . ހަކާވުން . ހަކުރުބޮލި . ހަކުރުފޮނި . ހައިބަވަންތަކަން . ހައެއްވުން . ހައްވާމަހަ . ހައްދު . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުއޮޑި . ހަވަރުދުރޯ . ހަވަރުގެރި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަވިއްތަ . ހަވީރުރާ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަބިން . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުފަތިފޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ