...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަ
ނ.
(1) ތަންތާނގައި ލާ ދަވާދު.
(2) ތާސްބައިގައި ހިމެނޭ ހަތަރުބައިން ކުރެ ބައެއް.
(3) (ހ) މާރަނގައިގެ ބާވަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަރުވުން . ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ހަމަނުވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަސް . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިކިކާށި . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިމެރި . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިލިކުސަ . ހުބައޯގަ . ހުކުން . ހުކުންބުނުން . ހުކުންލުން . ހުދެންމަސްދަރި . ހެއުނިބެއި . ހެއުމީސްވުން . ހެސަޔަށްހިފުން . ހެޔޮ . ހެޔޮނުބައި . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮމިންވަރު . ހެޔޮލަފާ . ހެޔޮލަފާވުން . ނަހައްދަވާއަޅުން . ނަހަމައިން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުހެޔޮވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުއެރުން . ނަސީބުގަދަ . ނިކަން . ނުހަނު . ނުރަނގަޅު . ނުބައި . ނުބައިކަން . ނުފަރިތަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ